links

 
  • Abby  born DEcember 2003
  •  
  •  
  • Aust. Ch. Kajushih Private Affair)

Sir. Aust. Ch. Kajushih Simom Sez   (Gold & White)
Dam.   Shysu