links

 
 • Aust. Malay. Ch Kajushih High Society
 • Kajushih Rose Magic
 • Kajushih Stepin out
 • Kajushih News Front
 • Kajushih I'm A Fluzie
 • Aust. Ch. Kajushih Bad habbits
 • Aust. Ch. Kajushih Rose Magic
 • Aust. Ch. Kajushih Boy George
 • Aust.Ch. Kajushih I do it for you (annie ) Sir: Aust. Ch.Erintoi Warlord of Woodrose Imp.USA ) Dam: Aust. Ch. Kialee Painted Lady
 • Kajushih Gypsy Rose Lee (Gypsy)
 • Kajushih Just a Dagg  (Doris)